Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

VAN KAPSALON RIA

Bijgewerkt op [01/04/2021]

 1. INTRODUCTIE
 • Welkom bij Kapsalon Ria (“het Bedrijf“).
 • De website van het bedrijf bevindt zich op ‘kapsalonria.be  (“de website“).
 • De Website bestaat uit verschillende webpagina’s die door het Bedrijf worden beheerd en wordt u aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat zonder wijziging van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen (“de Voorwaarden“). Uw gebruik van de Website betekent dat u akkoord gaat met al deze Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en bewaar een kopie ervan ter referentie.2. PRIVACY
 • Uw gebruik van de Website is onderworpen aan het Privacybeleid van het Bedrijf. Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op de website en gebruikers informeert over onze praktijken voor het verzamelen van gegevens.

3. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

 • Het bezoeken van de Website, het aanmelden voor een account, het abonneren op het Bedrijf en/of het verzenden van e-mails naar het Bedrijf vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen van openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken via e-mail en/of op de Website voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is.
 • Het bedrijf verzamelt niet bewust online of offline persoonlijke informatie van personen jonger dan dertien jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Website alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

4. GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK / INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herstelbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Website strikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website garandeert u aan het Bedrijf dat u de Website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Voorwaarden.
 • U mag de Website niet gebruiken op een manier die de Website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Site door een andere partij kan verstoren. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de Website.
 • Alle inhoud die hierin is opgenomen, zoals onder andere tekst,  afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, video’s, evenals de compilatie ervan, en alle software die op de Website wordt gebruikt, is eigendom van het Bedrijf en/of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrechten en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in om alle auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen, legenden of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en zal daar geen wijzigingen in aanbrengen.
 • U zult de inhoud, geheel of gedeeltelijk, die op de Website te vinden is, niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze exploiteren.
 • De inhoud van het bedrijf is niet voor wederverkoop.
 • Uw gebruik van de Site geeft u geen recht op ongeoorloofd gebruik van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of naamsvermeldingen in inhoud verwijderen of wijzigen. U gebruikt beschermde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik en maakt geen ander gebruik van de inhoud zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf en de eigenaar van het auteursrecht.  U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verkrijgt op beveiligde inhoud.  Wij verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, aan het intellectuele eigendom van het Bedrijf of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden.

 5. INTERNATIONALE GEBRUIKERS

 • Alle informatie en inhoud op de Website worden beheerd, beheerd en beheerd door het Bedrijf vanuit onze kantoren in België. Als u toegang krijgt tot de informatie en inhoud van een locatie buiten België, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten.
 • U gaat ermee akkoord dat u de bedrijfsinhoud die via de website wordt geopend, niet zult gebruiken in een land of op een manier die verboden is door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

 

6. SCHADELOOSSTELLING

 • U stemt ermee in om het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden zonder beperkingen te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocatenkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van of onvermogen om de Website te gebruiken, uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij , of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig met het bedrijf zult meewerken aan het doen gelden van beschikbare verweren.

7. AANSPRAKELIJKHEID DISCLAIMER

 • De informatie, software, producten en diensten die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn via de Website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie hierin. Het Bedrijf en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Website.
 • Het bedrijf en/of zijn leveranciers geven geen verklaringen over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen op de site voor welk doel dan ook voor welk doel dan ook, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, al deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen worden geleverd “zoals ze zijn” zonder garantie of voorwaarden van welke aard dan ook. Het bedrijf en/of zijn leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen af, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.
 • Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het bedrijf en/of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winsten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik of de uitvoering van de site, met de vertraging of het onvermogen om de site of gerelateerde diensten te gebruiken, het leveren van enige niet-geleverde diensten, of voor enige informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen verkregen via de Website, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van de Website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als het Bedrijf of een van zijn Leveranciers op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade.
 • De bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing. Als u ontevreden bent over een deel van de website of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie om het gebruik van de website te staken.

 

8. BEËINDIGING / TOEGANGSBEPERKING

 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website en de gerelateerde diensten van elk deel daarvan op elk moment en zonder kennisgeving te beëindigen.


9. BEVOEGHEID

 • Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze Overeenkomst beheerst door de wetten in België en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website. Het gebruik van de Website is niet toegestaan in enig rechtsgebied dat geen uitvoering geeft aan alle bepalingen van deze Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze sectie.

 

10. SCHEIDBAARHEID

 • Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.


11. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 • Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze Overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot de Website en vervangt deze alle eerdere gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot de Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm zijn ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bijgehouden.  Het is de uitdrukkelijke wens aan de partijen dat deze Overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden geschreven.

12. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. Het bedrijf raadt u aan om periodiek de Voorwaarden te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

13. CONTACT

 • Het bedrijf verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot de voorgaande voorwaarden.

U contact met ons opnemen via info@kapsalonria.be.

Van kracht vanaf [01/04/2021].

z
Contact